Regulamin korzystania z kart w ramach programu FitProfit

 1. Wystawcą karty uprawniającej do korzystania z usług w ramach Programu FitProfit (dalej jako „Karta”) jest VanityStyle Sp. z o.o. Kartę można otrzymać jedynie za pośrednictwem spółki VanityStyle Sp. z o.o. 
 2. Karta, w okresie jej ważności, upoważnia uczestnika Programu (dalej jako „Użytkownik”) do korzystania z obiektów partnerów VanityStyle Sp. z o.o (dalej jako „Partnerzy”) wskazanych dla danego rodzaju Karty na stronie http://www.fitprofit.pl/obiekty. 
 3. Karta jest kartą imienną i nie może być udostępniona osobom trzecim. Obrót Kartą lub jej zbycie w jakiejkolwiek formie, na rzecz osoby trzeciej, jest zabronione. Niedozwolone jest korzystanie z Karty przez Użytkownika w celach zarobkowych. 
 4. Karta musi być czytelnie podpisana przez jej Użytkownika. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w wyglądzie Karty, poza złożeniem podpisu we wskazanym na Karcie miejscu. 
 5. W celu korzystania z Karty wymagana jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez VanityStyle Sp. z o.o wyłącznie na potrzeby świadczenia usług w ramach Programu FitProfit. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 
 6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych zgłoszonych przez Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z Programu FitProfit. W takiej sytuacji VanityStyle Sp. z o.o dokona dezaktywacji Karty tego Użytkownika oraz Karty osoby towarzyszącej lub dzieci zgłoszonych przez Użytkownika do Programu FitProfit. Dezaktywacja nastąpi zkońcem bieżącego okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie zawartej pomiędzy VanityStyle Sp. z o.o a Klientem (dalej jako „Klient”), który na mocy tej umowy umożliwił Użytkownikowi korzystanie z Programu FitProfit. 
 7. W celu skorzystania z usług dostępnych w obiektach Partnerów, Użytkownik jest zobowiązany do każdorazowego okazania Karty i dokumentu tożsamości. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi w obiekcie Partnera następuje poprzez rejestrację wizyty na terminalu lub poprzez potwierdzenie uczestnictwa na formularzu tradycyjnym, ale tylko wtedy , kiedy w obiekcie Partnera nie ma zainstalowanego terminala. W niektórych obiektach Użytkownik zobowiązany jest dodatkowo do złożenia parafy potwierdzającej odbycie wizyty zarejestrowanej na terminalu. Wizytę należy zarejestrować przed skorzystaniem z usługi w obiekcie Partnera. W przypadku awarii systemu terminali w obiekcie Użytkownik ma obowiązek stosowania się do procedury rejestracji w trybie awaryjnym. 
 8. Przed wizytą u Partnera akceptującego Kartę, należy zapoznać się z uwagami na podstronach Partnerów prezentowanych w serwisie internetowym VanityStyle Sp. z o.o. 
 9. Pracownik VanityStyle Sp. z o.o (lub osoba upoważniona przez podmiot współpracujący z VanityStyle Sp. z o.o) oraz pracownik Partnera są upoważnieni do weryfikacji Karty z dokumentem tożsamości oraz do zatrzymania Karty użytkowanej niezgodnie z jej przeznaczeniem lub postanowieniami Regulaminu. 
 10. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w obiekcie Partnera, w tym w szczególności do korzystania z obiektu w godzinach jego otwarcia (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia). W trosce o zadowolenie Klientów, VanityStyle Sp. z o.o sugeruje uprzedni kontakt telefoniczny z Partnerem w celu ustalenia wolnych miejsc na zajęciach organizowanych przez Partnera (np. zajęcia grupowe). 
 11. Użytkownik może zgłosić VanityStyle Sp. z o.o reklamację w związku korzystaniem z Programu FitProfit lub zamówieniem Kart. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny: infolinia@vanitystyle.pl lub w formie pisemnej i przesłana na adres: VanityStyle Sp. z o.o, ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć swoje imię i nazwisko, numer Karty oraz opis zaistniałego problemu, a także żądanie określonego działania ze strony VanityStyle Sp. z o.o (żądanie Użytkownika). VanityStyle Sp. z o.o niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji. 
 12. Wszelkie informacje związane z dostępem do usług można otrzymać dzwoniąc pod numer infolinii (22) 371 50 72 lub (22) 371 50 73. 
 13. Fakt zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty należy niezwłocznie zgłosić do VanityStyle Sp. z o.o. 
 14. Karta jest własnością VanityStyle Sp. z o.o. VanityStyle Sp. z o.o ma prawo do dezaktywacji lub zatrzymania Karty jedynie w przypadku stwierdzenia naruszenia treści niniejszego regulaminu lub w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia za dostęp do Programu dla Użytkownika, zgodnie z postanowieniami umowy z Klientem. O dezaktywacji lub zatrzymaniu Karty w przypadku stwierdzenia jej użytkowania niezgodnego z treścią niniejszego Regulaminu, a także o fakcie znalezienia pozostawionej Karty w obiekcie Partnera, informowany jest Klient. 
 15. VanityStyle Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany na stronie internetowej VanityStyle Sp. z o.o, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Ta informacja będzie utrzymana na stronie internetowej przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, począwszy od dnia wejścia w życie danej zmiany. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich publikacji na stronie internetowej. Regulamin oraz jego zmiany dostępne są na stronie internetowej http://www.fitprofit.pl/regulamin. 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku.